Tikime

Septintosios dienos adventistai priima Bibliją kaip vienintelį savo tikejimo pagrindą ir pagrindines jos tiesas priima kaip savo Bažnyčios mokymą. Šios tiesos, aprašytos žemiau, atspindi bažnyčios supratimą bei Rašto mokymą. Šių tiesų peržiūrą galima atlikti tik Generalines Konferencijos sesijoje, kai bažnyčia yra vedama Šventosios Dvasios į pilnesnį biblinių tiesų suvokimą arba randa geresnį būdą, kaip išreikšti Dievo Šventojo Žodžio mokymą.
Šventasis Raštas
Šventasis Raštas, Senasis ir Naujasis Testamentai, yra užrašytas Dievo Žodis, kurį Šventosios Dvasios įkvėpti perdavė ir užrašė šventi Dievo žmonės. Dievas per Savo Žodį perdavė žmogui pažinimą, būtiną jo išganymui. Šventasis Raštas yra patikimas Jo valios apreiškimas. Jis yra charakterio etalonas, patyrimo matas, autoritetingas doktrinų apreiškimas ir patikimas Dievo veikimo istorijoje aprašymas.
Trejybė
Yra vienas Dievas: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, amžina trijų Asmenybių sąjunga. Dievas yra nemirtingas, visagalis, visažinis ir visur esantis. Jis yra beribis ir už žmogiškojo suvokimo ribų. Tačiau gali būti pažintas dėka Jo apreiškimo. Jis yra amžinai vertas visos kūrinijos pagarbos, šlovinimo ir tarnavimo.
Dievas Tėvas
Dievas, amžinasis Tėvas, yra visagalis Kūrėjas, kuris Savo buvimu palaiko visą kūriniją. Jis yra šventas ir teisingas, gailestingas ir maloningas, lėtas pykti ir kupinas meiles bei ištikimybės. Šios savybės, atsispindinčios Sūnuje ir Šventojoje Dvasioje, yra Tėvo apsireiškimas Sūnus.
Amžinasis Dievas Sūnus tapo įsikūnijusiu Jėzumi Kristumi
Viskas buvo sukurta per Jį. Jame buvo atskleistas Dievo charakteris. Žmonijos išganymas buvo įgyvendintas per Jį. Ir Jam yra pavestas pasaulio teismas. Amžinasis Dievas tapo žmogumi, Jėzumi Kristumi. Jis, pradėtas Šventosios Dvasios, gimė iš mergelės Marijos. Jis gyveno bei patyrė gundymus, kaip ir kiekvienas žmogus, tačiau tobulai atskleidė Dievo teisumą ir meilę. Savo stebuklais Jis parode dievišką galią ir buvo pripažintas Dievo pažadėtuoju Mesiju. Jis kentėjo ir laisvanoriškai mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Jis buvo prikeltas iš numirusių ir, užžengęs į dangų, tarpininkauja už mus dangiškojoje šventykloje. Jis vėl sugrįš šlovėje galutinai išgelbėti Savo žmones ir viską naujai atstatyti.
Šventoji Dvasia
Amžinasis Dievas, Šventoji Dvasia, kartu su Tėvu ir Sūnumi, bendrai dalyvavo kūrimo, įsikūnijimo ir atpirkimo darbe. Ji įkvepė Biblijos rašytojus. Ji pripildė Jėzaus gyvenimą jėga. Ji kviečia ir ragina žmones; ir tuos, kurie atsiliepia, Ji atnaujina ir pakeičia pagal Dievo panašumą. Tėvas ir Sūnus atsiuntė Ją visados būti su Jo vaikais. Ji apdovanoja dvasinėmis dovanomis bažnyčią , įgalina ją liudyti Kristų ir, harmonijoje su Biblija, įveda tiesos pilnatvę.

%d bloggers like this: